Kompetence proděkanů

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

proděkan pro studium, zástupce děkana má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušným prorektorem.
 • Odpovídá za dodržování Studijního a zkušebního řádu UP na FTK UP.
 • Odpovídá za elektronickou evidenci studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na FTK UP v prostředí informačního systému, odpovídá za konečné zpracování seznamu přednášek ve spolupráci s proděkankou pro organizaci.
 • Odpovídá za přípravu, organizaci a kontrolu studia, včetně rozvrhu.
 • Garantuje obsahovou náplň přijímacích zkoušek, zápisy, imatrikulace a promoce studentů na FTK UP.
 • Odpovídá za proces evaluace výuky a její vyhodnocení na FTK UP.
 • Odpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních závěrečných zkoušek. Koordinuje a řídí vypracování tematických okruhů státních závěrečných zkoušek.
 • Odpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu ve studijních programech na tuzemských vysokých školách, v koordinaci s proděkanem pro zahraničí odpovídá za nostrifikaci dokumentů zahraničních vysokých škol.
 • Připravuje ve spolupráci s garanty studijních programů akreditační a reakreditační materiály bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FTK UP.
 • Odpovídá za oblast stipendií na FTK UP.
 • Řídí a koordinuje sociální záležitosti studentů v návaznosti na platnou legislativu.
 • Koordinuje činnost s příslušnými fakultami v oblasti studia.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za studijní oblast.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro studium

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Odpovídá za strategii rozvoje vědy, výzkumu a inovací na FTK UP.
 • Koordinuje procesy hodnocení kvality a odpovídá za sběr dat pro zjišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na FTK UP.
 • Odpovídá za přípravu podkladů k zasedání Vědecké rady FTK UP.
 • Odpovídá za organizaci a přípravu habilitačních řízení, řízení ke jmenování profesorem (a jejich akreditací), udělování čestných doktorátů apod.
 • Připravuje ve spolupráci s garanty studijních programů akreditační a reakreditační materiály doktorského studijního programu na FTK UP.
 • Řídí, koordinuje a kontroluje výzkumnou grantovou činnost fakulty, včetně evidence jejich výstupů zejména v rámci systému Osobní bibliografické databáze (OBD) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
 • Koordinuje materiální podporu výzkumu na FTK UP a inovaci výzkumného přístrojového vybavení v souvislosti s rozvojem fakulty a přípravou a realizací výzkumných projektů včetně projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Provádí analýzy kvalifikační struktury akademických a vědeckých pracovníků fakulty a garantuje v tomto směru přípravu podkladů ke kvalifikovanému rozhodování děkana v oblasti personální.
 • Eviduje a koordinuje vědecké konference, semináře a sympozia pořádané FTK UP.
 • Řídí a koordinuje vydávání vědeckých časopisů FTK UP.
 • Odpovídá za organizaci studentské vědecké tvůrčí činnosti v rámci FTK UP.
 • Odborně garantuje vědecké databáze a knihovní fond ve spolupráci s Knihovnou FTK UP.
 • Odpovídá za prezentaci a popularizaci výzkumných a vědeckých výsledků FTK UP.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za oblast vědy, výzkumu a inovací.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro vědu a výzkum

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

proděkanka pro organizaci má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Odpovídá za vnitřní organizaci procesů a činností na FTK UP.
 • Spoluodpovídá v součinnosti s proděkanem pro studium za organizaci státních závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a tvorbu seznamu přednášek na FTK UP.
 • Koordinuje rozvrhové akce fakulty ve spolupráci s proděkanem pro studium.
 • Odpovídá za proces normotvorby na FTK UP, koordinuje vydávání vnitřních předpisů a vnitřních norem fakulty v součinnosti s Právním oddělením UP.
 • Podílí se na koordinaci evidence smluv na FTK UP.
 • Ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správcem budov se zapojuje do správy fakulty.
 • Koordinuje dislokaci jednotlivých fakultních pracovišť a rekonstrukci fakultních prostor.
 • Garantuje evidenci a využitelnost místností, inovaci vnitřního vybavení místností na FTK UP.
 • Podílí se na koordinaci pasportizace budov a koncipuje orientační systémy a organigramy.
 • Koordinuje materiální podporu výuky FTK UP.
 • Odpovídá za oblast rozvoje informačních technologií a řídí ji.
 • Má supervizi nad technickou a formální úpravou internetových stránek fakulty.
 • Odpovídá za celkovou kompletaci výroční zprávy FTK UP, včetně koordinace jejich dílčích částí doplněných o data za oblast spadající do působnosti proděkanky pro organizaci, řídí proces přípravy a odpovídá za jeho dodržení.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro organizaci
 • Oddělení pro informační technologie

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

proděkan pro zahraniční má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušným prorektorem.
 • Navrhuje, koordinuje a rozvíjí programy zahraniční spolupráce, připravuje návrhy dohod o mezinárodní spolupráci.
 • Koordinuje členství FTK UP v rámci zahraničních subjektů.
 • Koordinuje a řídí stipendijní pobyty v zahraničí a programy zahraničních studií (ERASMUS+ a další).
 • Odpovídá za výuku v cizím jazyce na FTK UP a internacionalizaci studia.
 • Ve spolupráci s proděkanem pro studium odpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu zahraničních vysokých škol.
 • Koordinuje a řídí jazykovou přípravu zaměstnanců na FTK UP.
 • Má supervizi nad cizojazyčnou prezentací internetových stránek fakulty, překladů a náležitostí v elektronickém informačním systému evidence studia. Odpovídá za cizojazyčný obsah a vytvoření podmínek splnění kreditního systému ECTS label.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za zahraniční oblast.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro zahraniční spolupráci

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy má tyto kompetence:

 • Koordinuje činnost s příslušnými prorektory.
 • Koncipuje a rozvíjí programy dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání, trenérská studia apod.).
 • Odpovídá za komunikaci a rozvoj public relations fakulty (včetně možných uchazečů o studium).
 • Garantuje dny otevřených dveří na FTK UP a veletrhy vzdělávání.
 • Spolupracuje s absolventy fakulty (networking program).
 • Odpovídá za evidenci projektů na FTK UP včetně projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Vyhledává a koncipuje další rozvojové projekty na FTK UP.
 • Spolupracuje s tajemníkem fakulty na zajištění investičních prostředků.
 • Připravuje podklady a odpovídá za sběr dat pro výroční zprávu UP a výroční zprávu FTK UP za oblast rozvoje a public relations a oblast projektového řízení.

metodicky řídí a kontroluje činnost:

 • Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy
 • Oddlěnení pro celoživotní vzdělávání

Ing. Pavel Král, MSc., MBA

řídí a kontroluje činnost:

 • Úsek tajemníka
 • Výcvikové středisko Pastviny

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)