Zimní semestr 2020/2021: info pro studenty a zaměstnance FTK

Neděle 11. říjen 2020, 17:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

Od pondělí 12.10.2020 přechází FTK UP kompletně na distanční formu výuky s výjimkou praktické a klinické výuky studijního programu Fyzioterapie.

Rychlá navigace:


Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

s neúprosně se blížícím začátkem zimního semestru Akademického roku 2020/21 máme pro Vás základní sumu informací.

Jsme si vědomi, že Vás i nás čeká obtížné a těžko předvídatelné období. Všechny kroky, které činíme, jsou vedeny maximální snahou udržet chod fakulty a zůstat s Vámi v maximálně možném kontaktu.

Věříme, že stejně jako ve všech minulých komplikovaných obdobích se na Vás budeme moci spolehnout, a že společným úsilím COVIDový rok zvládneme na vrcholovou jedničku ;-)

S přáním klidných dnů Michal Šafář

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů FTK UP (s výjimkou fyzioterapie)

 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) probíhá veškerá teoretická výuka distančně. Budete v dostatečném předstihu (do 25. 9.) kontaktování svými vyučujícími s konkrétními informacemi o formě distanční výuky, nastavení podmínek plnění zápočtů a zkoušek.
 • Od 29. 9. (výuka podle pravidelného rozvrhu) probíhá veškerá praktická (pohybová) výuka kontaktně, podle standardního rozvrhu, za dodržení následujících podmínek:
  • Maximální velikost skupiny je 40 studentů.
  • Vnitřní výuka bude probíhat v rouškách. (Pokud vyučující nerozhodne jinak).
  • Podmínkou vstupu do výuky bude podpis prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Bloková výuka nasazená v termínech 14. - 25. 9. běží standardním způsobem podle nasazeného rozvrhu (pokud Vás vyučující neinformuje o změně).
 • Studijní obor Fyzioterapie se řídí nasazeným rozvrhem v STAGu. Veškerá výuka probíhá kontaktní formou, v rouškách, za dodržení zvýšených hygienických pravidel. Velikost skupiny je omezena 40 studenty.

2. Výuka u studentů kombinovaného studia

 • Výuka bude řešena podle podobných principů jako u prezenčního studia:
  • Teoretická výuka on-line formou
  • Praktická (pohybová) výuka kontaktní formou, v souladu s rozvrhem, ve skupinách maximálně 40 studentů.
 • Bude připraven nový rozvrh, ve kterém budou odděleny výukové bloky (dny případně víkendy) teoretické a praktické výuky.
 • V teoretické výuce se předpokládá (byť ve zkrácené podobě) provedení on-line přednášek (MS Teams, ZOOM) podle nasazeného rozvrhu.
 • Připravovaný rozvrh kombinovaného studia počítá se zahájením výuky v měsíci říjnu.

3. COVIDové desatero pro zimní semestr

 1. Prosíme, důsledně respektujte zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 2. V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 bezprostředně informujte děkana FTK UP (michal.safar@upol.cz, +420585636009).
 3. V budovách FTK UP se prosím pohybujte s nasazenou rouškou a nainstalovanou aplikací eRouška 2.0 
 4. Dbejte ve vyšší míře na hygienu rukou. Při vstupu do budov FTK a stejně při odchodu z nich použijte dezinfekce (jsou připraveny na každém patře)
 5. Veškeré záležitosti se studijním oddělením řešte elektronicky. Pokud je nutný osobní kontakt, vždy po elektronicky potvrzené domluvě (a v roušce).
 6. Stejné pravidlo platí, pokud byste potřebovali komunikovat s pracovnicemi ekonomického nebo personálního oddělení.
 7. Vaším nejdůvěrnějším přítelem zůstává oficiální univerzitní e-mail – je to klíč k srdcím Vašich vyučujících. Na komunikaci z jiných adres prosím nespoléhejte.
 8. Využijte času do zahájení distanční výuky a seznamte se prosím s MS Teams (https://portal.upol.cz/Bude maximální snaha vést on-line výuku na FTK UP v tomto systému.
 9. V případě jakýchkoliv komunikačních šumů a nedorozumění dodržujte pravidlo „fakultní triády“: vyučující či garant předmětu, vedoucí garantující katedry (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem), proděkan pro studium (případně děkan).
 10. I přes všechna ta nepříjemná omezení, příkazy, pravidla a roušky – pokud nás potkáte, tak se na nás prosím usmívejte. Protože s úsměvem jde všechno lépe a společně to zvládneme :-)

Pro zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na blížící se začátek semestru, aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování FTK jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření.

Jsme si vědomi, že změny proti standardnímu režimu fungování jsou poměrně výrazné, a že mnohé uvedené informace si zaslouží detailnější výklad či podrobnější vysvětlení způsobu realizace. Považujte to prosím za základní informaci, která bude dále doplňována a specifikována. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na vedoucí svých pracovišť.

V týdnu od 14. 9. (termín bude upřesněn) plánujeme Akademickou obec pro zaměstnance FTK UP zaměřenou na dořešení všech sporných momentů.

S přáním klidných dnů Michal Šafář

1 Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů s výjimkou fyzioterapie

1. 1. Teoretická výuka

 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) bude veškerá teoretická výuka probíhat distanční formou.
 • Přednášky on-line v souladu s nasazeným rozvrhem (předpokládáme povinnost vyučujícího být minimálně 15 minut od začátku přednášky on-line v systému MS Teams nebo ZOOM).
 • Účast na on-line přednáškách je pro studenty dobrovolná (nesmí být podmínkou udělení/neudělení zápočtu či zkoušky).
 • Nahrané přednášky (odpovídající video, audio či textové materiály) musejí být studentům k dispozici (Moodle, MS Teams). 
 • Semináře (cvičení) budou realizovány formou plnění zadaných úkolů (principy stejné jako u minulého „karanténního“ semestru). 
 • Uzavírání výuky (zápočet, zkoušky). Zatím předpokládáme, že by mohlo proběhnout on-line i kontaktní formou. Při kontaktní formě je potřeba dodržet následující kritéria:  
  • Individuální zkoušení bez omezení (optimálně systém přesného časového harmonogramu – podobně jako u SZZ).
  • U skupinového zkoušení – maximální velikost skupiny 40 studentů, roušky. 
 • Do 25. 9. musí studenti zapsaní na předmětu obdržet od vyučujícího kontaktní e-mail s informacemi o nastavení výuky.
 • V opodstatněných a předem avizovaných případech může být distanční výuka doplněna kratším blokem kontaktní výuky v posledním týdnu semestru (s omezeními platnými pro praktickou výuku, viz dále).

1. 2. Praktická (pohybová) výuka

 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) bude veškerá praktická (pohybová) výuka probíhat kontaktní formou, za dodržení následujících podmínek: 
  • Maximální velikost skupiny je 40 studentů.
  • Vnitřní výuka bude probíhat v rouškách (pokud vyučující nerozhodne jinak).
  • Podmínkou vstupu do výuky bude podpis prohlášení o bezinfekčnosti.

2. Výuka v prezenčním studiu u programu fyzioterapie

 •  Veškerá výuka probíhá kontaktní formou, velikost skupiny je omezena 40 studenty. 
 •  Praktická výuka probíhá vždy s použitím roušek a s pravidelnou desinfekcí lehátek, příp. cvičebních podložek a rukou určenými dezinfekčními prostředky. Prezenční listinu při praktické výuce nahradí Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Teoretická výuka, vzhledem k homogenitě skupiny, může za splnění podmínky minimálního odstupu 2 metrů mezi vyučujícím a studenty a také mezi samostatnými studenty, proběhnout při jejich dohodě bez roušek. V případě nesplnění výše uvedené podmínky, nebo při požadavku jedné ze stran na použití roušek, probíhá i teoretická výuka v rouškách.

3. Výuka u studentů kombinovaného studia

 • Výuka bude řešena podle podobných principů jako u prezenčního studia:
  • Teoretická výuka on-line formou (MS Teams, ZOOM).
  • Praktická (pohybová) výuka kontaktní formou ve skupinách maximálně 40 studentů.
 • Bude připraven nový rozvrh, ve kterém budou odděleny výukové bloky (dny případně víkendy) teoretické a praktické výuky.
 • V teoretické výuce se předpokládá (byť ve zkrácené podobě) provedení on-line přednášek podle nasazeného rozvrhu.
 • Připravovaný rozvrh kombinovaného studia počítá se zahájením výuky v měsíci říjnu.

4. Výcvikové kurzy

Vedení FTK zakazuje realizaci výcvikových kurzů v zahraničí (možná výjimka pro Slovensko).

5. Režim FTK 

 • Zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 • V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 zaměstnanec bezprostředně informuje (telefonicky, e-mailem) svého nadřízeného zaměstnance a děkana FTK UP.
 • V případě potřeby budou testy na Covid-19 zaměstnancům FTK hrazeny.
 • Pohyb ve vnitřních sdílených prostorech FTK UP s nasazenou rouškou
 • Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze domluvě).  
 • Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).
 • V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce. 
 • Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.

Zpět